STOWARZYSZENIE "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - U ŹRÓDEŁ" ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

W projekcie mogą wziąć udział:

 1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
 2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
 3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  • kobiety,
  • osoby z niepełno sprawnościami
  • osoby z terenów wiejskich,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niskowykwalifikowane,
  • osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

 • dotacjana rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
 • wsparcie pomostowew wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze
 • catering w czasie trwania szkoleń,
 • materiały szkoleniowe.

 

Rekrutację do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest z dniem 20 kwietnia 2017 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” 15 MARZEC 2017 R.

W dniu 15 marca 2017 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Prezes Zarządu Pani Anna Leżańska.

Po przedstawieniu i dokładnym omówieniu wszystkich dokumentów składających się na sprawozdanie z rocznej działalności Stowarzyszenia przystąpiono do głosowania nad stosownymi uchwałami. Wszystkim członkom przybyłym na walne serdecznie dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków członkowskich w LGD.

PROJEKTY UCHWAŁ

Przedstawiamy projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ".

III FORUM AKTYWNYCH KOBIET ZIEMI KONECKIEJ

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza:

przedstawicieli organizacji pozarządowych i kobiecych, grup nieformalnych, instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego  oraz osoby zainteresowane tematyką, z obszaru powiatu koneckiego, na III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej – "Zioła – pomysł na biznes" . Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

http://www.sodr.pl/index.php/1361-iii-forum-aktywnych-kobiet-ziemi-koneckiej-ziola-pomysl-na-biznes

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:

na dzień 15 marca 2017 roku o godzinie 16:00


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 
Zebranie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia bilansu za 2016 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
  2. Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
   2014-2020.
  3. Upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  4. Zmian w statucie
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na
3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 12 marca 2017 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

P.S.
Przypominamy, iż zgodnie z §12 ust. 1 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, Członkowie zobowiązani są do udziału w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

INFORMACJA

W dniu 27 lutego 2017r. biuro LGD - U ŹRÓDEŁ będzie nieczynne.

ANKIETA

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety będącej oceną poprawności działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, określającą skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do założeń LSR, a także stopnia zadowolenia z przeprowadzonych przez LGD działań informacyjnych- promocyjnych.

Zarząd LGD

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (ankieta lgd.docx)Ankieta219

WYNIKI NABORU

W zakładce NABORY WNIOSKÓW - WYNIKI NABORÓW znajdą Państwo informację z zakończonej w "LGD - U ŹRÓDEŁ" oceny wniosków w ramach Konkursu nr 1/2016 : przedsięwzięcie 1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia.

WYNIKI NABORU

W zakładce NABORY WNIOSKÓW - WYNIKI NABORÓW znajdą Państwo informację z zakończonej w "LGD - U ŹRÓDEŁ" oceny wniosków w ramach Konkursu nr 2/2016 : przedsięwzięcie 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.

INFORMACJA

W dniu 5 grudnia 2017r. biuro LGD - U ŹRÓDEŁ czynne będzie w godzinach 10.00 - 18.00.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone