WARSZTAT REFLEKSYJNY 30.01.2018 R.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) w dniu 30.01.2018 r. LGD – U ŹRÓDEŁ odbył się warsztat refleksyjny.  Omówiono bieżący stopień realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR. Spotkanie zakończyło się gorącą dyskusją ,  której celem było znalezienie odpowiedzi na 8 pytań nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi , które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

INFORMACJA

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie naboru na stanowisko Specjalisty ds. projektów została wybrana Pani Magdalena Ran-Rokicka.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów, wymiar etatu: 1, rodzaj umowy: umowa o pracę.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

INFORMACJA

W dniu 22 grudnia 2017r. Biuro LGD- U ŹRÓDEŁ będzie czynne  od godz. 8.00 do godz. 12.00.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr1/12/2017 na przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania województwa świętokrzyskiego. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

INFORMACJA

W DNIU 14.12.2017 R. BIURO „LGD –U ŹRÓDEŁ” BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH OD 10:00 DO 18:00.

INFORMACJA

W związku ze szkoleniem pracowników Biuro Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”
w dniu 12 stycznia 2017r. będzie czynne od 13.30 do 16.00.

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„SKÓRKOWICE I OKOLICE” 12 LISTOPAD 2017 R.

12 listopada b.r. w budynku Biblioteki w Skórkowicach odbyła się uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenia „Skórkowice i Okolice”. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu misji Stowarzyszenia. Wieczór uświetnił patriotyczny występ uczniów Szkoły Podstawowej w Klewie oraz wystawa historyczna upamiętniająca okres walki narodu polskiego z zaborcami . Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Barbara Chomicz, Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, wraz z Sekretarzem Bogdanem Kubiszewskim. Życzenia sukcesów dla młodego Stowarzyszenia popłynęły od Włodzimierza Szafińskiego - Prezesa  PTTK Oddział w Żarnowie ,Waldemara i Krystyny Jóźwików reprezentujących Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klewie,  List Gratulacyjny na ręce Prezesa Stowarzyszenia  Huberta Szulca został przekazany przez Wiceprezes Stowarzyszenia „Lokalnej grupy Działania - U ŹRÓDEŁ” Annę Kaźmierczyk, z życzeniami sukcesów w pracy społecznej na rzecz Skórkowic jak również gminy i regionu.

Stowarzyszenie „Skórkowice i okolice” statutowo zajmować się będzie aktywizowaniem, integrowaniem oraz wzmacnianiem potencjału środowiska lokalnego; propagowaniem  i rozwojem przedsiębiorczości oraz patriotyzmu regionalnego; działaniem na rzecz upowszechniania i propagowania idei samorządności, społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej, wolności wyboru, swobód i świadomości obywatelskiej oraz kreowaniem warunków dla rozwoju inicjatyw i aktywności społecznej.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone