WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna odczytała sprawozdanie z działalności statutowo-finansowej Stowarzyszenia.

Księgowa przedstawiła bilans za rok 2017 wraz z wyjaśnieniami do poszczególnych pozycji.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2017 r., przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej oraz Raportów ewaluacyjnych.

Wszystkim uczestniczącym w walnym zebraniu członkom dziękujemy za aktywny udział w zebraniu.

WYJAZD AKTYWIZACYJNY Z ELEMENTAMI MONITORINGU

W dniach 2-3 marca 2018 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" zorganizowała wyjazd aktywizacyjny do Zakopanego. Wzięli w nim udział członkowie organów LGD, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia.
Podczas wyjazdu przeprowadzone zostały warsztaty, ukierunkowane na:

 • ocenę poprawności działalności Stowarzyszenia,
 • ocenę skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej w odniesieniu do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • ocenę celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR,
 • oraz określenie stopnia realizacji poszczególnych celów.

 

Podsumowaniem warsztatów była kolacja integracyjna.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cudowną atmosferę.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 3/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych.

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 2/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.4 Zbudowanie i marketing produktu turystycznego „Piekielny Szlak”.

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 1/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowyi detaliczny

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

INFORMACJA

W dniu 30 marca 2018 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

ŻYCZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:

na dzień 22 marca 2018 roku o godzinie 16:30


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 
Zebranie odbędzie się w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia bilansu za 2017 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 19 marca 2018 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone