INFORMACJA

W dniu 14 sierpnia 2017 r. Biuro "LGD  - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

Zapraszamy w środę 16 sierpnia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 5/2017/WUP na  dla dwóch ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

KUŹNICE KONECKIE 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa U – ŹRÓDEŁ” biorąc udział XVIII edycji Kuźnic Koneckich 16 lipca 2017 roku na terenie parku miejskiego w Końskich, informowała o możliwościach pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ":
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:
na dzień 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 16:00

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"

Zebranie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcie Uchwały Nr II/1/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie.
  2. Podjęcie Uchwały Nr II/2/2017 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu „LGD - U ŹRÓDEŁ".
  3. Podjęcie Uchwały Nr lII/3/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady ,,LGD - U ŹRÓDEŁ".
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 29 lipca 2017 roku. 

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone