INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 3/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych.

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 2/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.4 Zbudowanie i marketing produktu turystycznego „Piekielny Szlak”.

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 1/2018/W

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓEŁ” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowyi detaliczny

Szczegóły w zakładce NABORY WNIOSKÓW -> NABORY -> TRWAJĄCE.

INFORMACJA

W dniu 30 marca 2018 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.

ŻYCZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:

na dzień 22 marca 2018 roku o godzinie 16:30


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 
Zebranie odbędzie się w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
  2. Wybór sekretarza zebrania.
  3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
  4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
  5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
    1. Przyjęcia bilansu za 2017 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 19 marca 2018 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

INFORMACJA

W dniu 2 marca 2018 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ"  będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w wyjeździe integracyjno-aktywizacyjnym.

Za utrudnienia przepraszamy.

WARSZTAT REFLEKSYJNY 30.01.2018 R.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) w dniu 30.01.2018 r. LGD – U ŹRÓDEŁ odbył się warsztat refleksyjny.  Omówiono bieżący stopień realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR. Spotkanie zakończyło się gorącą dyskusją ,  której celem było znalezienie odpowiedzi na 8 pytań nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi , które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

INFORMACJA

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie naboru na stanowisko Specjalisty ds. projektów została wybrana Pani Magdalena Ran-Rokicka.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów, wymiar etatu: 1, rodzaj umowy: umowa o pracę.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone