NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania kierowane do Lokalnej Grupy Działania w związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ( LSR) objętej PROW 2014-2020.

 1. Na czym polega innowacyjność operacji?
  Innowacyjność określona została w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność jako: działania polegające na wdrożeniu nowego produktu, usługi, procesu bądź operacji, które nie funkcjonowały do tej pory na obszarze LGD.

 2. W kryteriach wyboru przewidziano przyznanie punktów za zaplanowanie w budżecie operacji minimum:
  • 30% środków na działania innowacyjne
  • 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu,
  • 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR,
  • 50% środków na działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców

 3. Od jakich kosztów będzie liczony ww. procent środków?
  Procent zaplanowanych środków od wyżej wymienionych działań określonych
  w kryteriach wyboru będzie liczony od całości kosztów kwalifikowalnych operacji.

 4. Jak określić czy wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej określonej w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność? Do jakiego momentu wnioskodawca nie może mieć ukończonych 29 lat ?
  Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej określonej w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, jeżeli do ostatniego dnia trwania naboru wniosków określonego w ogłoszeniu o naborze nie ukończył 29-go roku życia.

BRANŻE KLUCZOWE

Branże kluczowe określone w LSR – wykaz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (na podstawie http://www.klasyfikacje.gofin.pl/).


Na podstawie analizy obszaru Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ zostały wskazane obszary interwencji, zdefiniowane jako branże gospodarcze wg sekcji i działu PKD, które wymagają szczególnego wsparcia oraz dalszego rozwijania


Sekcja G – Handel Hurtowy i Detaliczny, Naprawa pojazdów Samochodowych


Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi


Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

PROCEDURY I KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Kryteria wyboru operacji określone są zgodnie z wymogami PROW 2014 – 2020 oraz zgodnie z innymi aktami prawnymi. Przyjęte kryteria są różne dla poszczególnych zakresów tematycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz zgodnych z zapisami LSR.

 

INFORMACJA

Informujemy iż osoby/podmioty, które otrzymają pomoc w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej PROW 2014-2020 obowiązane są doinformowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (ksiega_wizualizacji_prow_2014-2020.pdf) Księga wizualizacji znaku PROW 2014 – 20202194

INFORMACJA

Informujemy, iż osoby/podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej PROW 2014-2020 mogą korzystać z doradztwa świadczonego w Biurze LGD,
po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu świadczonego doradztwa. W celu sprawnej obsługi naborów wniosków ogłaszanych wg harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR usługi doradcze w ww. obszarze nie będą realizowane na 48 godz. Przed końcem upływu terminu składania wniosków w danej turze konkursowej.

 

INFORMACJA

Informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej PROW 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producenta (o ile dotychczas nie został już nadany) nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o nadanie numeru należy składać w powiatowym biurze ARiMR:

Powiat konecki: ul. Staszica 2, Końskie , 26-200 tel. 41 375 02 80
Powiat skarżyski: ul. Żeromskiego 48, Skarżysko Kamienna , 26-110 tel. 41 252 88 70
Powiat opoczyński: ul. Piotrkowska 49, Opoczno , 26-300 tel. 44 755 07 41

Wniosek o wpis do ewidencji producentów: Strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone