STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru gmin "LGD - U ŹRÓDEŁ" tj. Końskie (obszar wiejski), Stąporków (obszar miejsko-wiejski), Ruda Maleniecka, Smyków, Gowarczów, Bliżyn, Białaczów, Paradyz i Żarnów.

Strategia została opracowana przy czynnym udziale społeczności lokalnej z obszaru LGD - U ŹRÓDEŁ, złożona w konkursie na wybór LGD do jej realizacji, pozytywnie oceniona i zatwierdzona uchwałą przez Zarząd województwa świętokrzyskiego w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Na mocy umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii, podpisanej pomiędzy Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ", a Samorządem województwa świętokrzyskiego w dniu 21 kwietnia 2016 r., ostateczny budżet LSR wynosi ponad 8,5 mln złotych. Oznacza to, że podmioty i mieszkańcy obszaru LGD, w ramach ogłaszanych naborów wniosków, będą mogli otrzymać wsparcie na realizację projektów związanych głównie z: rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem infrastruktury i wsparciem aktywności mieszkańców.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie do pobrania poniżej.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone