AGROTRAVEL 2012

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” brało udział w IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskieji Agroturystyki AGROTRAVEL 2012.

Jak zawsze swojskie klimaty (a takie na naszym stoisku panowały) przyciągały mnóstwo zwiedzających. Zespoły ludowe Sorbin i Smykovia pięknie zaprezentowały tradycje muzyczne z obszaru działania LGD – U ŹRÓDEŁ.

Mamy nadzieję, że odwiedzający nasze stoisko, a w szczególności młodzież, poczuła ducha tradycji i zechcą kontynuować tak piękne zwyczaje i obyczaje naszych pra pra ojców.

Zapraszamy ponownie za rok.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” wraz z partnerami projektu współpracy „Co Kraj To Obyczaj” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kampanii promocyjnej festiwalu realizowanego w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Festiwal ma na celu ukazanie obrzędów, zwyczajów i tradycji zakorzenionych w obszarze działania partnerów projektu. Zakłada się że uczestnicy festiwalu (zespoły folklorystyczne) przedstawiać będą scenki rodzajowe z towarzyszącymi przyśpiewkami adekwatnymi do zakładanej tematyki danej edycji. Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa twórców ludowych oraz degustacja potraw tradycyjnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich czy stowarzyszenia.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (zapytanie_ofertowe_festiwal.pdf) Zapytanie ofertowe178
Pobierz plik (oferta_festiwal.pdf) Załącznik do zapytania ofertowego177

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” wraz z partnerami projektu współpracy
„Co Kraj To Obyczaj” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poszukuje osoby do koordynowania oraz nadzorowania wdrażania, finansowania, promocji oraz monitorowania przedmiotowego projektu.

Wymaganiem niezbędnym jakie musi być spełnione przez zainteresowana osobę to doświadczenie w zarządzaniu co najmniej trzema projektami.

Oferty zwierające: imię i nazwisko, adres osoby oraz informacje dotyczące:

 • nazw projektów
 • zakresu projektów
 • okresu realizacji projektów
 • pełnionej funkcji w projektach
 • wysokość wynagrodzenia brutto


należy składać w terminie do 20.04.2012 r. do godz. 15:30 mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej na adres Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” Modliszewice ul. Piotrkowska 30 , 26-200 Końskie.

Do oferty obowiązkowo należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 041 375 95 33.

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 28 marca 2012 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie bilansu za rok 2011 r. oraz sprawozdania z działalności statutowej Stowarzyszenia.

Wszystkim biorącym udział w obradach dziękujemy za sumienne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z członkowstwa w Stowarzyszeniu.

WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,


Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” na dzień
28 marca 2012 roku godz. 16.30. Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia bilansu za 2011 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia,
  2. wniosku Wójta Gminy Żarnów o zwolnieniu ze składki członkowskiej za 2011.
 5. Sprawy różne.Zamknięcie zebrania.


Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 15 marca 2011 roku.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

W sobotę 3 marca 2012 roku w miejscowości Wąglany odbyło się spotkanie aktywizujące społeczność lokalną do działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Udział w nim, oprócz delegacji składającej się z członków oraz sympatyków Stowarzyszenia ”Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”, wzięły osoby cieszące się autorytetem wśród mieszkańców gminy Białaczów – lokalni liderzy.

Dzięki gościnności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Wąglanach mieliśmy możliwość opowiedzenia o sobie, czyli działalności LGD, o korzyściach płynących z zaangażowania się w działalność społeczną, o źródłach finansowania inicjatyw lokalnych czy działalności gospodarczej, wynikających przede wszystkim z Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdeczne dziękujemy za gościnę i tak wielkie zainteresowanie omówioną problematyką, a także aktywność w dyskusji.

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” zapraszam serdecznie do udziału w spotkaniu aktywizującym społeczność lokalną w dniu 3 marca 2012 r.

Miejsce spotkania: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąglanach,
26-307 Białaczów, Wąglany 75, godzina 16.00 – dojazd na koszt własny.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy.

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e - mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29.02.2012 r. do godziny 16.00.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Znak: OB.Z – 3/2012

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań nad obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Przedmiotem oferty jest - przeprowadzenie ankiety monitorującej potrzeby mieszkańców obszaru LGD tj. dziewięciu gmin wchodzących w jego skład ( Białaczów, Bliżyn, Paradyż, Żarnów, Końskie, Gowarczów, Smyków, Ruda Maleniecka, Stąporków).

Dokonanie analizy zebranych danych oraz sporządzenie raportu końcowego terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Oferty, zawierające cenę brutto wykonania przedmiotowego zamówienia wraz z terminem, prosimy przesyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie


lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
bądź faksem na nr 41 375 95 33
w terminie do dnia 15.03.2012 r.

O WYBORZE OFERTY DECYDOWAĆ BĘDZIE NAJNIŻSZA CENA.

MAMY „WŁASNĄ” MAPĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZĄ

W grudniu 2011 roku została wydana mapa turystyczno - krajoznawcza obszaru wszystkich dziewięciu gmin należących do LGD. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż jest to jedyna taka mapa zawierająca gminy zarówno z województwa świętokrzyskiego jak i łódzkiego. Jest znakomitym przewodnikiem po miejscowościach znajdujących się na obszarze LGD, bazie noclegowej jak i miejscach godnych polecenia.

Po 100 egz. mapy zostało przekazanych do urzędów gmin. w celu rozpropagowania na swoim terenie.

Mapa została wykonana przez Agencję REGRAF .

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone