DOŻYNKI W SMYKOWIE

Koniec wakacji to tradycyjnie sezon dożynkowy. W niedzielę 19 sierpnia 2012 r. miały miejsce dożynki w gminie Smyków. Jak co roku wszystko dopięte na ostatni guzik. Piękna pogoda przyczyniła się do olbrzymiej frekwencji mieszkańców jak i gości.
Dzięki możliwości bycia wśród tak licznie przybyłych na obchody dożynkowe do Smykowa LGD – U ŹRÓDEŁ skorzystało z możliwości przypomnienia się tym, którzy ściśle współpracują ze Stowarzyszeniem, jak również zachęcenia do odwiedzenia naszej siedziby i zapoznania się z możliwościami płynącymi z aplikowania o fundusze unijne tym, którzy jeszcze nas nie znają.

DNI KOŃSKICH

W sobotę i niedzielę 26 – 27 sierpnia Park Miejski w Końskich był miejscem obchodów „Dni Końskich”. Stowarzyszenie LGD – U ŹRÓDEŁ pośród innych wystawców promowało swą działalność. Nie brakowało zainteresowania funduszami unijnymi. Odwiedzający nie tylko pytali na jakie działania można uzyskać pieniążki ale też chętnie dzielili się swymi doświadczeniami w aplikowaniu o fundusze unijne. Wszystkim odwiedzającym stoisko LGD bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY – „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

W dniach 4 – 5 sierpnia 2012 roku Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” we współpracy z LGD „ Wielicka Wieś” z Wieliczki, LGD „ Kraina Wielkiego Łuku Warty” z Osjakowa, LGD „ Razem na Rzecz Rozwoju” z Mirca zorganizowała w ramach projektu współpracy finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Festiwal Folklorystyczny – „ Co Kraj To Obyczaj”. Celem projektu było zachowanie, promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, kultywowanie lokalnych obrzędów oraz zwyczajów z obszaru wszystkich partnerów projektu. Pierwszy dzień festiwalu odbył się na obszarze działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” była to tzw. „ scena rozśpiewana”, na której swoje umiejętności zaprezentowało 14 zespołów. Można było usłyszeć wiele znanych i zapomnianych już utworów ludowych. Natomiast drugim dniem konkursu była tzw. „ scena rozgadana” podczas której 10 zespołów zaprezentowało scenki rodzajowe z życia wsi m.in. pieczenie chleba, kiszenie kapusty, obrzędy weselne itp. Festiwal rozpoczął barwny korowód zespołów poprowadzony aleją spacerową w Sielpi. Ponadto przy głównej alei wystawione zostały stoiska, na których swoje wyroby prezentowali lokalni twórcy. Można było także skosztować lokalnych potraw przygotowanych przez działające na obszarach partnerów Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich. Dwa dni festiwalu uświetnili również goście ze Słowenii zespół „KULTURNO UMETNISKO DRUZSTWO - KUD BELTINCI” i z Białorusi „ Sybirak”. Festiwal zgromadził wielu sympatyków folkloru, nie zabrakło tańców i wspólnej zabawy. Szczególne podziękowania dla wszystkich uczestników za upowszechnianie lokalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów.

KUŹNICE KONECKIE

Kuźnice Koneckie w tym roku miały szczególny wymiar dla Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”. W sobotę 14 lipca 2012 roku, wśród wielu znakomitych gości była również Pani Wiceprezes Zarządu LGD Anna Leżańska, która odebrała pamiątkowy grawerton z okazji przyjęcia Stowarzyszenia w ,” Poczet Przyjaciół Kuźnic Koneckich”.

W drugim dniu Kuźnic Koneckich, LGD promowało swą działalność przez cały dzień. Na stoisku panowała miła atmosfera. Gościliśmy osoby już nam znane, ale również te które o naszym stowarzyszeniu usłyszały po raz pierwszy. Odwiedzający chętnie sięgali po mapę turystyczno - krajoznawczą ,,U Źródeł Kamiennej - Czarnej – Drzewiczki”. Należy również dodać, że jesteśmy LGD – em na pograniczu dwóch województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Osoby zamieszkałe na naszym obszarze działania z zainteresowaniem pytały o możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz inne formy wsparcia dla ich działalności.

Wszystkim pięknie dziękujemy za życzliwe słowa i do zobaczenia za rok.

WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” na dzień 27 lipca 2012 roku. godz. 17.00 Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z przystąpieniem LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 20 lipca 2011 roku.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24 lipca 2012 roku.

ZAWIADOMIENIE

Członkowie Rady
LGD – U ŹRÓDEŁZ A W I A D O M I E N I E


Na podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zwołuję w dniu 10 lipca 2012 r. godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD.

 1. Nazwa działania PROW 2007-2013: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty
  Limit dostępnych środków: 251.633,00 zł.
  Ustalony termin składania wniosków: od 11.06.2012 r. do 6.07.2012 r.
 2. Nazwa działania PROW 2007-2013: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  Limit dostępnych środków: 790.000,00 zł.
  Ustalony termin składania wniosków: od 11.06.2012 r. do 6.07.2012 r.


Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.Prezentacja wnioskodawców i tytułów operacji przez referenta.
 5. Złożenie oświadczeń o bezstronności.
 6. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją.
 7. Dyskusja.
 8. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny i wyboru operacji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.


Punkty od 5 do 9 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

Przewodnicząca Rady
Danuta Pakos

MODLISZEWICE, 1 LIPIEC 2012 R.

Drugi dzień Otwartych Drzwi, corocznie organizowanej imprezy przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach był dla zwiedzających pełen atrakcji i wrażeń. To wszystko za przyczyną wystawców z przeróżnymi produktami naturalnymi i nie tylko. Było coś dla oka i coś dla podniebienia. Panie z kół gospodyń jak również indywidualni wystawcy sprzedawali przepyszne smakołyki. Dzieciom największą radość sprawiały przejażdżki na koniu oraz wystawa zwierząt hodowlanych.

Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” nie mogło zabraknąć wśród wystawców. Nasza siedziba znajdująca się na terenie organizatora tego wydarzenia miała również szeroko otwarte drzwi. Przybyło wielu znakomitych gości, a ponieważ biuro mieści się w zabytkowym budynku bramnym nie zabrakło też chętnych do zwiedzania. Natomiast na stoisku LGD można było otrzymać drobne upominki i wydawnictwa informujące o obszarze działania LGD jak również uzyskać informację o trwających właśnie naborach na Małe projekty oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

Dnia 22 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grzymałowa gmina Paradyż. Gości powitała Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” Emilia Kupis. Omówiła zakres działalności LGD oraz zaprosiła do współpracy w szczególności twórców ludowych oraz koła gospodyń wiejskich, a to w związku z realizowanym projektem współpracy tj. festiwalem folklorystycznym pn. „Co Kraj To Obyczaj”. Wójt Gminy Paradyż przedstawił korzyści płynące dla gminy ze współpracy z LGD poprzez fundusze z PROW-u. Spotkanie uświetniły występy Pań z zespołów Ludowych z Sobienia (gm. Białaczów) i z Grzymałowa (gm. Paradyż), ale największą atrakcją był występ Dziecięcego Zespołu Ludowego „KONICZYNKI”. Dzieci ze szkoły podstawowej w Grzymałowie pięknie zaprezentowały dawne tańce i śpiewy. W spotkaniu wzięło udział wielu zainteresowanych działalnością na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych. Wywiązała się żywa dyskusja dotycząca inicjatyw społecznych podejmowanych na poziomie lokalnym oraz znaczenie „lokalnego dziedzictwa” w idei zachowania tradycji polskiej wsi.

Dziękujemy za wspaniały poczęstunek. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone