ZAPROSZENIE

Zapraszam w dniu 12 grudnia 2011 r. godz. 1400 do siedziby LGD – U ŹRÓDEŁ na spotkanie mające na celu omówienie proponowanych zadań w ramach przedsięwzięcia dot. Piekielnego Szlaku. Przedstawię Państwu także szacunkowe koszty wiązane z realizacją Szlaku do wykorzystania przy sporządzaniu wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Przypominam, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z dniem 23 grudnia 2011 r.

Proszę o osobistą obecność bądź osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku.

Z poważaniem
Emilia Kupis – Prezes Zarząd

WALNE ZEBRANIE

17 listopada 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD. Szczególnie istotnym punktem zebrania były wybory do władz LGD – U ŹRÓDEŁ z racji kończącej się kadencji. Dlatego też bardzo ważne było qworum. Dzięki sumienności i zaangażowaniu członkowie stowarzyszenia przybyli w ilości zapewniającej prawidłowe przeprowadzenie wyborów do władz jak również podjęcia prawomocnych uchwał.
Wszystkim uczestnikom w Walnym Zebraniu Członków serdecznie dziękujemy za przybycie i liczymy w dalszej perspektywie na owocną współpracę.

IV URODZINY LGD – U ŹRÓDEŁ

W sobotni wieczór 19 listopada 2011 roku siedziba stowarzyszenia wypełniła się członkami oraz sympatykami LGD. Powodem tego spotkania były IV urodziny LGD. Zebranych przywitała wiceprezes Zarządu Pani Anna Leżańska. Przedstawiła obecny stopień zaawansowania prac nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Biura LGD. Po krótkim wstępie i wystąpieniu gości nadszedł czas na symboliczną lampkę szampana oraz toast dla jubilata.

Miłe towarzystwo, urocze otoczenie sprzyjało dyskusjom i wymianie informacji.

Do zobaczenia na V urodzinach LGD.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza zamieszkujących bądź posiadających siedzibę na obszarze LGD (gminy: Białączów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Paradyż, Żarnów) do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą uzyskać dokładne informacje o podstawowych założeniach tego działania, mają już pomysł rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na rozwój swojej firmy oraz zamierzają wnioskować w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” o przyznanie pomocy.

Celem szkolenia jest zapoznania się z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach ww. działania oraz jego załączników w sposób umożliwiający samodzielność w ich przygotowaniu.

Rodzaje przedsięwzięć, na jakie można uzyskać pomoc określa Lokalna Strategia Rozwoju dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce: do pobrania.

Miejsce i czas szkolenia:
Biuro LGD – U ŹRÓDEŁ, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30.,
2 grudzień 2011 r. od godz. 8.00 do 16.00

Program szkolenia

Kto może zostać beneficjentem działania „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.
Rodzaj operacji będący przedmiotem pomocy.
Rodzaje i zakres działalności gospodarczej objętej pomocą.
Czas trwania realizacji operacji.
Rodzaje kosztów operacji.
Maksymalny poziom pomocy dla operacji.
Terminy składania wniosków i procedura rozpatrywania.
Realizacja operacji.
Rozliczenie operacji i obowiązki beneficjenta.

Wykładowca:
Adam Bukowski – Kierownik PZD Końskie

Szkolenie jest bezpłatne, wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie pod numerem tel. 41 375 95 33 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 listopada 2011 r.

PIERWSZE SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

I spotkanie partnerów przygotowania projektu współpracy odbyło się 9 listopada 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD -U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach. Zespół roboczy składający się z 8 reprezentantów partnerskich LGD opracował wstępny scenariusz festiwalu folklorystycznego oraz określił jakie kategorie rękodzieła oraz repertuar będą prezentować potencjalni uczestnicy wydarzenia.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PROMOCYJNO-INFORMACYJNO-INTEGRACYJNE

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia na spotkanie promocyjno-informacyjno - integracyjne z okazji IV – rocznicy utworzenia LGD – U ZRÓDEŁ, które odbędzie się 19 listopada 2011 r. (sobota) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Spotkanie ma charakter otwarty, zatem chętnych prosimy o zgłoszenie chęci wzięcia udziału do dnia 17 listopada 2011 r. do godz. 20.00 tel. pod nr 41 375 95 33 lub e – mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prezes Zarządu
Emilia Kupis

WYJAZD DO SŁOWENII ZESPOŁU ROBOCZEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO PROJEKT WSPÓŁPRACY

W dniach 28 październik - 31 październik 2011 r. w ramach przygotowania projektu współpracy Co KTO („Co Kraj To Obyczaj”) „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” wraz z 2 partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” odbyło wyjazd do Słowenii. Rezultatem wyjazdowego spotkania było nawiązanie współpracy z Lokalna Akcijska Skupina Gorićko oraz podpisanie listu intencyjnego wyrażającego chęć wspólnego zrealizowania projektu współpracy „Co KTO”. Przedstawiciele partnerskich LGD byli także honorowymi gośćmi w wydarzeniu zorganizowanym na terenie Lokalnej Akcijskiej Skupiny GORIĆKO pod nazwą Noc Czarownic, które w swym charakterze przypominało nasz planowany do zrealizowania festiwal folklorystyczny.

WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje


Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” na dzień 17 listopada 2011 roku. godz. 1700. Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Zapisy do dyskusji.
 6. Wybór sekretarza zebrania i członków Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu z realizacji LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
  2) zmian Statutu Stowarzyszenia,
  3) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4) wyboru i odwołania członków władz Stowarzyszenia.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie zebrania.


        Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

        W związku z tym, że planowane Walne Zebranie Członków jest przede wszystkim zebraniem wyborczym Zarząd apeluje do szczegółowego zapoznania się z II Rozdziałem Regulaminu Walnego Zebrania Członków dotyczącego spraw wyborczych. Zgłaszani do władz Stowarzyszenia kandydaci winni legitymować się pisemnymi rekomendacjami zgodnie z ww. regulaminem.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!!!!

SZKOLENIE WYJAZDOWE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - LGD „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”

LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” skupiająca 14 gmin województwa łódzkiego z siedzibą w Osjakowie, była już szóstym miejscem szkolenia wyjazdowego dla liderów lokalnej społeczności z terenu LGD – U ŹRÓDEŁ.

Po raz kolejny mogliśmy zobaczyć jak rozwijają się małe miejscowości (tym razem z województwa łódzkiego) dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 i nie tylko.

Mieliśmy przyjemność skosztowania pysznych wypieków przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew, gdzie dzięki dofinansowaniu z Małych Projektów została wyremontowana i wyposażona świetlica wiejska, która znakomicie spełnia swoje zadania między innymi aktywizując lokalną społeczność. Kolejnym przykładem dobrego wykorzystania funduszy PROW było Centrum Informacji Turystycznej przy przystani kajakowej w Działoszynie, gdzie z Małych Grantów zakupiono wyposażenie.

Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ślicznie dziękujemy za poświęcony nam czas, gościnę i zapraszamy do nas.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone