WYJAZD DO SŁOWENII ZESPOŁU ROBOCZEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO PROJEKT WSPÓŁPRACY

W dniach 28 październik - 31 październik 2011 r. w ramach przygotowania projektu współpracy Co KTO („Co Kraj To Obyczaj”) „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” wraz z 2 partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” odbyło wyjazd do Słowenii. Rezultatem wyjazdowego spotkania było nawiązanie współpracy z Lokalna Akcijska Skupina Gorićko oraz podpisanie listu intencyjnego wyrażającego chęć wspólnego zrealizowania projektu współpracy „Co KTO”. Przedstawiciele partnerskich LGD byli także honorowymi gośćmi w wydarzeniu zorganizowanym na terenie Lokalnej Akcijskiej Skupiny GORIĆKO pod nazwą Noc Czarownic, które w swym charakterze przypominało nasz planowany do zrealizowania festiwal folklorystyczny.

WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje


Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” na dzień 17 listopada 2011 roku. godz. 1700. Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Zapisy do dyskusji.
 6. Wybór sekretarza zebrania i członków Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu z realizacji LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
  2) zmian Statutu Stowarzyszenia,
  3) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4) wyboru i odwołania członków władz Stowarzyszenia.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie zebrania.


        Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

        W związku z tym, że planowane Walne Zebranie Członków jest przede wszystkim zebraniem wyborczym Zarząd apeluje do szczegółowego zapoznania się z II Rozdziałem Regulaminu Walnego Zebrania Członków dotyczącego spraw wyborczych. Zgłaszani do władz Stowarzyszenia kandydaci winni legitymować się pisemnymi rekomendacjami zgodnie z ww. regulaminem.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!!!!

SZKOLENIE WYJAZDOWE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - LGD „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”

LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” skupiająca 14 gmin województwa łódzkiego z siedzibą w Osjakowie, była już szóstym miejscem szkolenia wyjazdowego dla liderów lokalnej społeczności z terenu LGD – U ŹRÓDEŁ.

Po raz kolejny mogliśmy zobaczyć jak rozwijają się małe miejscowości (tym razem z województwa łódzkiego) dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 i nie tylko.

Mieliśmy przyjemność skosztowania pysznych wypieków przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew, gdzie dzięki dofinansowaniu z Małych Projektów została wyremontowana i wyposażona świetlica wiejska, która znakomicie spełnia swoje zadania między innymi aktywizując lokalną społeczność. Kolejnym przykładem dobrego wykorzystania funduszy PROW było Centrum Informacji Turystycznej przy przystani kajakowej w Działoszynie, gdzie z Małych Grantów zakupiono wyposażenie.

Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ślicznie dziękujemy za poświęcony nam czas, gościnę i zapraszamy do nas.

ZAWIADOMIENIE

Członkowie Rady
LGD – U ŹRÓDEŁ


ZAWIADOMIENIE        Na podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zwołuję posiedzenie Rady LGD w dniu 27.10.2011 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zmiana uchwały nr II/38/2011 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 4.08.2011 r. z późn. zmianami oraz uchwały nr II/39/2011 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z dnia 4.08.2011 r. z późn. zmianami
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.Przewodnicząca Rady
Danuta Pakos

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZAMY WYKŁADOWCÓW, TRENERÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ


W związku z realizacją projektu "Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Końskich zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń na podstawie umowy o dzieło o następującej tematyce:

 1. Podstawy działania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej.
 2. Możliwości pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe.

Wykładowca zobowiązany będzie do opracowania i przygotowania materiałów szkoleniowych.

Szkolenia realizowane będą w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie ul. Stanisława Staszica 16d, 26-120 Bliżyn wg harmonogramu projektu “Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe“, który dostępny jest na stronie: www.uzrodel.pl . Poszczególne bloki tematyczne kierowane są do dwóch 15 osobowych grup. Jedno szkolenie zaplanowane jest na 8 godzin lekcyjnych.

O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:

 • przygotowanie merytoryczne potwierdzone posiadanymi certyfikatami, zaświadczeniami lub dyplomami;
 • scenariusz szkoleń.

Prosimy o składanie ofert wraz z załącznikami: CV oraz ww. wymaganymi dokumentami e-mailowo bądź w wersji papierowej (z dopiskiem oferty na przeprowadzenie szkoleń) do dnia 30.10.2011 r. do godz. 14.00 na następujący adres: LGD– U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice ,ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie lub na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Brzezińska – Koordynator Projektu, tel.784631198

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

LGD "RAZEM NA RZECZ ROZWOJU"

W dniu 30 września 20011 r. gościliśmy na terenie naszej LGD radnych i sołtysów z obszaru działania LGD "Razem na Rzecz Rozwoju" z siedzibą w Mircu. Inicjatorkami wyjazdu były panie : Agnieszka Idzik i Anna Piątek . Szkolenie przeprowadziła p. Anna Leżańska członek Zarządu Stowarzyszenia "LGD –ŹRÓDEŁ" i jednocześnie mieszkanka Gminy Bliżyn. Celem prezentacji było pokazanie dotychczasowych osiągnięć gospodarzy , którzy dzięki projektom realizowanym ze środków unijnych mogli wzbogacić gminę o nowoczesne place zabaw , miejsca integracji , boiska sportowe oraz infrastrukturę techniczną . Duże zainteresowanie wzbudzały też działania Gminy Bliżyn związane ze wsparciem stowarzyszeń, kół gospodyń I innych inicjatyw społecznych. Na zakończenie pobytu naszych gości zorganizowany został poczęstunek w którym uczestniczył Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia , w-ce przew. Rady Gminy p. Jacek Krzepkowski oraz panie Sołtys : Anna Gołębiewska i Daniela Domagała.

WYJAZDOWE SZKOLENIE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ

ZAPROSZENIEW imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –U ŹRÓDEŁ” serdecznie zapraszamy do udziału w wyjazdowym szkoleniu dla liderów społeczności wiejskiej, które będzie miało miejsce 22 października 2011 roku.

Odwiedzimy Lokalną Grupę Działania „ Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie.

Przedmiotem szkolenia jest pokazanie uczestnikom pozytywnych przykładów działania i wykorzystania funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze województwa łódzkiego.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy.

Osoba zainteresowana winna dokonać zgłoszenia uczestnictwa pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e - mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19.10.2011 r. do godziny 16.00.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZAMY WYKŁADOWCÓW, TRENERÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia na temat działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wykładowca zobowiązany będzie do opracowania i przygotowania materiałów szkoleniowych.
Szkolenie realizowane będzie w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie. Szkolenie zaplanowane jest na 8 godzin lekcyjnych zajęć szkoleniowo – warsztatowych w pierwszej dekadzie grudnia 2011 r.

O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:

 • przygotowanie merytoryczne potwierdzone posiadanymi certyfikatami, zaświadczeniami lub dyplomami;
 • doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń,
 • cena brutto

Prosimy o składanie ofert wraz z załącznikami: CV oraz ww. wymaganymi dokumentami e-mailowo bądź w wersji papierowej (z dopiskiem oferty na przeprowadzenie szkolenia) do dnia 07.11.2011 r. do godz. 14.00 na następujący adres: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania– U ŹRÓDEŁ”, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie lub na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowych informacji udziela Justyna Godlewska tel. 41 375 95 33.

Szkolenie finansowane jest w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE 17.09.2011 R.

Stajnia Artystyczna Marzeny Michałowskiej – Kowalik w Marcinkowie (gmina Żarnów województwo łódzkie) była miejscem, drugiego w tym roku, spotkania aktywizującego zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” dla liderów wiejskich. Nieprzypadkowo, właśnie to miejsce, zostało wybrane do aktywizacji. Pani Marzena to osoba z pasją. Chcieliśmy, aby innych zaraziła swoim zaangażowaniem w rozwój miejscowości, w której mieszka i prowadzi działalność gospodarczą. Niejednokrotnie korzystała w swoich działaniach ze środków unijnych, w tym z powodzeniem aplikowała o fundusze w ramach działania „Małe projekty”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom z nadzieją, że wezmą przykład z Pani Marzeny. Nieobecnych zachęcamy do czynnego udziału w życiu LGD.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone