ŻYCZENIA

WALNE ZEBRANIE

W dniu 29 lutego 2024 r. jak co roku w siedzibie LGD miało miejsce  Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania – Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Przy obecności wymaganej liczby członków obrady przebiegły sprawnie. Podjęto szereg uchwał ważnych dla usprawnienia pracy Stowarzyszenia dotyczących:
- zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
- zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ,
- przyjęcia Bilansu za 2023 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej,
- przyjęcia Raportu Ewaluacyjnego dotyczącego postępów w realizacji LSR oraz funkcjonowania „LGD – U ŹRÓDEŁ” za rok 2023, a także dokonano wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

INFORMACJA

W dniu 1 marca 2024 roku Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 6 lutego 2024 r. w restauracji Leliwa odbył  warsztat refleksyjny Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Uczestnicy warsztatu przeanalizowani m.in. przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników, jakość pracy biura i organów LGD. Uzyskali informujące o planach działań stowarzyszenia w perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi.

PODPISANIE UMOWY

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 10 stycznia 2024 r.  nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz członkiem Zarządu Markiem Jońcą , dotyczącej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisały Prezes Anna Leżańska oraz Wiceprezes Anna Kaźmierczyk. W uroczystości towarzyszyli nam przedstawiciele samorządów będących członkami LGD: 
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Marcin Zieliński, Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca, Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Stąporków Łukasz Kłys, oraz Przewodnicząca Rady LGD Danuta Kucewicz. Zgodnie z umową budżet na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju opiewa na kwotę 2 462 500 euro. Będzie przeznaczony m.in. na rozwój przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury turystycznej, projekty grantowe na realizację wydarzeń, szkoleń, konferencji, działań edukacyjnych, marketingowych, integrujących itp.

      Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej , gdzie będziemy informować Państwa o ogłaszanych przez nas  konkursach.

więcej informacji

https://www.swietokrzyskie.pro/cby5

Przekaż 1,5%

ANKIETA

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywanym przez „LGD - U ŹRÓDEŁ” wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Projekt będzie obejmował działania skupione na osobach biernych zawodowo i innych potrzebujących integracji (zagrożonych wykluczeniem), w kierunku ich powrotu na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje. 

Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii społeczności lokalnej na temat problemów społecznych dotyczących ww. grup występujących na obszarze „LGD - U ŹRÓDEŁ” oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 31 grudnia 2023 r. do godziny 15:00. 

https://forms.gle/LZtbfYd67Y4Jk1bn8

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone