WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 31.01.2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbył się jak każdego roku warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

  Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  Warsztat zakończyło się gorącą dyskusją, znalezieniem odpowiedzi na  pytania  min. nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi.

„WIECZÓR TRADYCJI I PASTORAŁEK” W BIAŁACZOWIE

14 stycznia 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Białaczowie, mieszkańcy gminy Białaczów spotkali się na imprezie integracyjnej pn.: „Wieczór Tradycjii Pastorałek” . Organizatorem było: Stowarzyszenie Militarno – Poszukiwawcze WILCZYM TROPEM z Białaczowa.

Ta młoda organizacja pozarządowa swoją działalność rozpoczęła lipca 2022 roku, a „Wieczór Tradycji i Pastorałek” był pierwszym jej przedsięwzięciem zorganizowanym dla mieszkańców gminy.

Wydarzenie nawiązywało do starych tradycji jakie były kultywowane w okresie powojennym: mieszkańcy gromadzili się w domach lub świetlicach i wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki. Okres karnawału to też czas radości, więc wieczór obejmował nie tylko zaproszenie do śpiewania pastorałek, lecz także przepiękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „TRAMBLANKA” z Opoczna. Zespół zaprezentował pieśni i tańce regionów: opoczyńskiego, łowickiego oraz widowiskowe tańce góralskie.

Wystąpiły również zaprzyjaźnione Jednostki Strzeleckie Stowarzyszeń: 1042 z Opoczna i 2036 z Paradyża oraz uczestnicy Domu Senior – Wigor z Miedznej Drewnianej.

Wydarzenie dofinansowane zostało przez:

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi
  • Powiat Opoczyński
  • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach oraz sponsorów prywatnych.

Gratulujemy Stowarzyszeniu Militarno – Poszukiwawczemu WILCZYM TROPEM z Białaczowa inicjatywy.

 

INFORMACJA

W dniu 26 stycznia 2023 r. Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

RELACJA Z OTWARTYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W GMINACH Z OBSZARU DZIAŁANIA „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniach 2-4 listopada 2022 r. zostały przeprowadzone otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 z mieszkańcami gmin członkowskich obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Spotkania prowadzone były przez ekspertów z Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w składzie: Witold Kowal – Prezes Zarządu oraz Cezary Huć – Wiceprezes Zarządu.

Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego regionu i poprawę jakości życia, a dzięki konsultacjom Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) będzie odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Na każdym spotkaniu zebrane zostały niezbędne materiały do opracowania dokumentu LSR w odniesieniu do każdej gminy członkowskiej. Przeprowadzona została analiza SWOT każdej gminy: zdiagnozowane zostały silne i słabe strony, perspektywy i szanse rozwoju oraz zagrożenia. Dyskutowano na temat problemów i potrzeb społecznych swoich gmin, które można było uwzględnić również w przygotowanej ankiecie. Ankieta będzie bazą wyjściową do przyszłej LSR.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zaangażowanie i udział w dyskusji. Liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju również będą Państwo aktywnie uczestniczyli.

ZAPROSZENIE

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE

     W sobotę 1 października 2022 roku odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju w ramach poddziałania 1.2.4 Animacja, edukacja i współpraca z mieszkańcami obszaru. Tym razem gościliśmy w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewicach w gminie Paradyż.

     Spotkanie przygotowane było dla 100 osób, w większości członków, przedstawicieli organów LGD oraz sympatyków Stowarzyszenia, których z roku na rok przybywa coraz więcej.
Wszystkich zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska oraz Wiceprezes Pani Anna Kaźmierczyk wraz z pracownikami biura LGD oraz przedstawiciele gminy Paradyż – wójt Pan Wojciech Rudalski z zastępcą i sekretarzem gminy Panią Iwoną Plutą. Zgromadzeni dyskutowali na temat realizacji  założonych w LSR zadań i wskaźników, promocji i  formy przekazywania informacji oraz rodzaju komunikacji itp. Podsumowaniem  spotkania była kolacja integracyjna.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.                          

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone