PROJEKTY GRANTOWE

Wsparcie dla rozwoju kapitału społecznego w ramach projektów grantowych

O środki ubiegać się mogą:


Organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne, osoby fizyczne, instytucje kultury, kościoły (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych)

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia ramach LSR:

 1. Marketing obszaru LGD - od 8 000 zł do 20 000 zł (refundacja do 100%).
 2. Promocja dialogu międzypokoleniowego - od 8 000 zł do 30 000 zł (refundacja do 100%).
 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne od 7 000 zł do 20 000 zł (refundacja do 100%).
 4. Praktyczna edukacja ekologiczna od 7 000 zł do 15 000 zł (refundacja do 100%)
 5. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych od 7 000 zł do 20 000 zł (refundacja do 100%).Przykładowe zadania wpisujące się w przedsięwzięcia:

 • imprezy integrujące lokalne środowiska
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców obszarów wiejskich
 • akcje społeczne, wyjazdy studyjne, konferencje
 • opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, przewodników itp. i ich dystrybucja
 • działania kierowane do młodzieży szkolnej
 • promocja obszaru, produktów, usług lokalnych m.in. udział w targach i wystawach

 

Pliki do pobrania: WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone