CYKL SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Od września do listopada 2009 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przeprowadziło dla mieszkańców z obszaru działania LGD obejmującego gminy: Stąporków, Bliżyn, Ruda Maleniecka, Białaczów, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Smyków i Żarnów, cykl spotkań informacyjnych na temat działalności Stowarzyszenia oraz realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Odbyło się 9 spotkań, które prowadziła Pani Agnieszka Brzezińska – specjalista ds. funduszy europejskich. Frekwencja w poszczególnych gminach była różna, ale zainteresowanie uczestników spotkań było duże. Mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie działania informacyjne zaowocują wzrostem świadomości społeczności lokalnej na temat korzyści płynących z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Uczestnicy spotkań otrzymali materiały informacyjne i gadżety promocyjne, aby lepiej zapadły w pamięć chociażby dane teleadresowe Stowarzyszenia. Wszystkich serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.uzrodel.pl. oraz do siedziby LGD Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, gdzie pracownicy biura odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Serdecznie dziękujemy osobom pomagającym w przygotowaniu spotkań i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Białaczów - 03.11.2009 r.

 

Ruda Maleniecka - 09.11.2009 r.

 

Stąporków - 12.11.2009 r.

 

Bliżyn - 17.11.2009 r.

 

Żarnów - 25.11.2009 r.

 

NABÓR WNIOSKÓW - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Dnia 28.12.2009 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

SZKOLENIE

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie z zakresu pisania wniosków o dotację dla mikroprzedsiębiorstw.

Miejsce szkolenia: Modliszewice ul. Piotrkowska 30

Data szkolenia: 30.12.2009 r.

Wykładowca: Paweł Walczyszyn

Czas szkolenia: 9.00 – 16.00

Chętnych prosimy o zgłoszenie się pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE TESTU KWALIFIKACYJNEGO W RAMACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. MONITORINGU, EWALUACJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” informuje, że w toku postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko Specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości, kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie spełniają następujący kandydaci:


Katarzyna Potocka
Katarzyna Wróbel – Kozubska


Jednocześnie informuje się, że w dniu 2 grudnia 2009 r. o godz. 1700 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30 zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny dla ww. osób.
Niestawienie się kandydata na test jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w naborze.


Prezes Zarządu

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” ISTNIEJE JUŻ DWA LATA

Z tej okazji w sobotę 21listopada 2009 r. odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne. Przybyło wielu znakomitych gości. Wójtowie, Burmistrzowie gmin wchodzących w skład LGD, członkowie zwyczajni, wspierający oraz sympatycy Stowarzyszenia.
Pani Prezes Emila Kupis serdecznie przywitała gości. Przedstawiła pokrótce dotychczasową działalność LGD i zaprosiła do wspólnej zabawy.
Atmosfera zapanowała iście rodzinna.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a Stowarzyszeniu życzymy kolejnych nie mniej udanych urodzin.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Gowarczów na temat działalności Stowarzyszenia oraz realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie o godzinie 16.30.

Serdecznie zapraszamy.

NABÓR WNIOSKÓW - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Dnia 14.12.2009 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania "Wdrażanie loklanych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - SPECJALISTA ds. MONITORINGU , EWALUACJI i SPRAWOZDAWCZOŚCI

Zarząd Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO
SPECJALISTA ds. MONITORINGU , EWALUACJI i SPRAWOZDAWCZOŚCI


Wymagania wobec kandydata:

 

 • Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
 • biegła obsługa komputera i Internetu
 • biegła znajomość jednego z oficjalnych języków UE
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu
 • mile widziane prawo jazdy kat. BGłówne Zadania:

 

 • monitorowanie realizacji wdrażanych działań i wykorzystania środków
 • obsługa Zespołu Ewaluacyjnego
 • realizacja zadań w zakresie sprawozdawczościWarunki zatrudnienia:

 

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy (jeśli kandydat takie posiada);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania - U ŹRÓDEŁ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dopiskiem „Nabór na Specjalistę ds. Monitoringu ,Ewaluacji i Sprawozdawczości.''
w terminie do dnia 20 XI 2009 r. godz. 15.00REGULAMIN NABORU NA STANOWISKO
SPECJALISTA ds. MONITORINGU , EWALUACJI i SPRAWOZDAWCZOŚCI


Harmonogram naboru
 1. Nabór odbywa się na podstawie ogłoszenia Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” o naborze na stanowisko Specjalista ds. Monitoringu ,Ewaluacji i Sprawozdawczości. Ogłoszenie o naborze podane będzie na stronie internetowej www.uzrodel.pl i zawieszone w siedzibie Stowarzyszenia.
 2. Termin składania ofert, zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu, upływa z dniem …20 .XI.2009 r .o godz. 1500.
 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.XI 2009r o godz.15.30
 4. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zawartych w ogłoszeniu ze względu na brak nie więcej niż dwóch dokumentów, będą mogły być w dodatkowym terminie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, uzupełnione. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w oznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Najpóźniej w dniu 30 XI 2009r. Sekretarz Komisji zamieści na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia listę osób spełniających kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Wyznacza się termin przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich dla osób, które pomyślnie przeszły weryfikację dokumentów, na dzień 2 XII 2009r.
 7. Sekretarz Komisji zawiadamia osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z testu, o którym mowa w pkt 6, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 3 dni od daty pisania testu.
 8. Nie stawienie się kandydata na część merytoryczną naboru (obejmującą test i rozmowę kwalifikacyjną) jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w naborze, z zastrzeże im pkt 9,
 9. Możliwy jest dodatkowy termin testu bądź rozmowy kwalifikacyjnej jedynie w przypadku okazania przez kandydata zwolnienia lekarskiego.

 

Przebieg naboru
 1. Nabór odbywa się w formie pisemnego testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Test pisemny dotyczyć będzie znajomości przepisów dotyczących osi IV Leader PROW na lata 2007-2013
 3. Rozmowa kwalifikacyjna polegać będzie na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania zadane przez poszczególnych członków Komisji Rekrutacyjnej. Pytania
  dotyczyć będą znajomości Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEŁ (Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia) i będą jednakowe dla wszystkich kandydatów. Poza tymi pytaniami każdy z członków Komisji ma prawo zadać po jednym pytaniu uzupełniającym i po jednym – fakultatywnie – pozwalającym ocenić cechy osobowościowe kandydata. Rozmowy z kandydatami odbywać się będą w kolejności alfabetycznej.
 4. Treść pytań z poszczególnych dziedzin zawartych w teście przygotuje Komisja Rekrutacyjna. Do czasu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego treść pytań jest niejawna i nie podlega udostępnieniu innym osobom spoza grona członków Komisji.

 

Zasady punktacji
 1. Pisemny test kwalifikacyjny obejmuje 20 pytań. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 40 (po 2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź).
 2. Rozmowa kwalifikacyjna podlega odrębnej ocenie przez każdego z członków Komisji i obejmuje 6 pytań (każdy członek Komisji ma prawo zadać po 2 pytania). Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 12 (po 2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź).
 3. Łączna maksymalna liczba punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 52.
 4. Oceny dokonuje się na arkuszu oceny kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Punktację z rozmowy kwalifikacyjnej przyznaną przez poszczególnych członków Komisji kandydatowi sumuje się, a następnie dzieli przez liczbę członków Komisji, uzyskując w ten sposób średni wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Na podstawie arkuszy oceny każdego kandydata sporządzany jest arkusz podsumowujący, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. W arkuszu podsumowującym nanosi się także uzyskaną przez każdego kandydata punktację z pisemnego testu.
 8. Komisja Rekrutacyjna wybiera na stanowisko Specjalista ds. Monitoringu ,Ewaluacji i Sprawozdawczości kandydata , który uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów.

 

Przepisy końcowe
 1. Z przeprowadzonych czynności związanych z naborem sporządza się protokół.
 2. W terminie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu, o którym mowa w pkt 1, Sekretarz Komisji sporządza informację o wyniku naboru zawierającą imiona
  i nazwiska kandydatów biorących udział w naborze wraz z oceną punktową.
 3. Informacja zostanie wywieszona w siedzibie Stowarzyszenia oraz zamieszczona na jego stronie internetowej. Wybrany kandydat natomiast otrzyma odrębnie informację na piśmie.
 4. Informacja winna być udostępniona przez okres 1 miesiąca od daty jej zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 5. Jeżeli wybrany kandydat nie podejmie zatrudnienia w określonym czasie, Prezes Zarządu podejmie decyzje, czy ponownie zostanie ogłoszony nabór lub czy umowa
  o pracę zostanie zawarta z kolejną osobą wg otrzymanych punktów, spośród kandydatów wymienionych w protokole, o którym mowa w pkt 1.
 6. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej mają obowiązek zachowania tajemnicy informacji
  z przebiegu naboru, w szczególności informacji dotyczących poszczególnych kandydatów.
 7. Kartę ocen oraz wypełniony formularz testu można udostępnić do wglądu tylko kandydatowi, którego te dokumenty dotyczą.
 8. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do niedokonania wybory kandydata, jeśli żaden z nich nie uzyska co najmniej połowy możliwych do uzyskania punktów.
  W takim przypadku niezwłocznie nabór zostanie powtórzony, o czym pisemnie zostaną poinformowani kandydaci biorący udział w unieważnionym naborze.

  Prezes Zarządu

 

SZKOLENIE WYJAZDOWE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

W sobotę 10.10. 2009 r. odbyło się o szkolenie wyjazdowe dla liderów społeczności lokalnej, którego przedmiotem było pokazanie uczestnikom pozytywnych przykładów działania i wykorzystania funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Odwiedziliśmy Żarnów, Białaczów, Paradyż, Skrzyszów, Gowarczów.
Obiekty wybudowane z funduszy PROW mówią same za siebie. Wyremontowane strażnice, świetlice wiejskie, boiska dla dzieci i młodzieży to najlepsze przykłady wykorzystania tych środków.
Serdecznie dziękujemy vice wójt Białaczowa p. Barbarze Goworek oraz vice wójtowi Żarnowa p. Rafałowi Kozakowi za bardzo miłe przyjęcie i życzymy dalszych sukcesów w pozyskiwaniu funduszy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone