NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - SPECJALISTA ds. MONITORINGU , EWALUACJI i SPRAWOZDAWCZOŚCI

Zarząd Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO
SPECJALISTA ds. MONITORINGU , EWALUACJI i SPRAWOZDAWCZOŚCI


Wymagania wobec kandydata:

 

 • Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
 • biegła obsługa komputera i Internetu
 • biegła znajomość jednego z oficjalnych języków UE
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu
 • mile widziane prawo jazdy kat. BGłówne Zadania:

 

 • monitorowanie realizacji wdrażanych działań i wykorzystania środków
 • obsługa Zespołu Ewaluacyjnego
 • realizacja zadań w zakresie sprawozdawczościWarunki zatrudnienia:

 

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy (jeśli kandydat takie posiada);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania - U ŹRÓDEŁ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dopiskiem „Nabór na Specjalistę ds. Monitoringu ,Ewaluacji i Sprawozdawczości.''
w terminie do dnia 20 XI 2009 r. godz. 15.00REGULAMIN NABORU NA STANOWISKO
SPECJALISTA ds. MONITORINGU , EWALUACJI i SPRAWOZDAWCZOŚCI


Harmonogram naboru
 1. Nabór odbywa się na podstawie ogłoszenia Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” o naborze na stanowisko Specjalista ds. Monitoringu ,Ewaluacji i Sprawozdawczości. Ogłoszenie o naborze podane będzie na stronie internetowej www.uzrodel.pl i zawieszone w siedzibie Stowarzyszenia.
 2. Termin składania ofert, zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu, upływa z dniem …20 .XI.2009 r .o godz. 1500.
 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.XI 2009r o godz.15.30
 4. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zawartych w ogłoszeniu ze względu na brak nie więcej niż dwóch dokumentów, będą mogły być w dodatkowym terminie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, uzupełnione. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w oznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Najpóźniej w dniu 30 XI 2009r. Sekretarz Komisji zamieści na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia listę osób spełniających kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Wyznacza się termin przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich dla osób, które pomyślnie przeszły weryfikację dokumentów, na dzień 2 XII 2009r.
 7. Sekretarz Komisji zawiadamia osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z testu, o którym mowa w pkt 6, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 3 dni od daty pisania testu.
 8. Nie stawienie się kandydata na część merytoryczną naboru (obejmującą test i rozmowę kwalifikacyjną) jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w naborze, z zastrzeże im pkt 9,
 9. Możliwy jest dodatkowy termin testu bądź rozmowy kwalifikacyjnej jedynie w przypadku okazania przez kandydata zwolnienia lekarskiego.

 

Przebieg naboru
 1. Nabór odbywa się w formie pisemnego testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Test pisemny dotyczyć będzie znajomości przepisów dotyczących osi IV Leader PROW na lata 2007-2013
 3. Rozmowa kwalifikacyjna polegać będzie na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania zadane przez poszczególnych członków Komisji Rekrutacyjnej. Pytania
  dotyczyć będą znajomości Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – U ŹRÓDEŁ (Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia) i będą jednakowe dla wszystkich kandydatów. Poza tymi pytaniami każdy z członków Komisji ma prawo zadać po jednym pytaniu uzupełniającym i po jednym – fakultatywnie – pozwalającym ocenić cechy osobowościowe kandydata. Rozmowy z kandydatami odbywać się będą w kolejności alfabetycznej.
 4. Treść pytań z poszczególnych dziedzin zawartych w teście przygotuje Komisja Rekrutacyjna. Do czasu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego treść pytań jest niejawna i nie podlega udostępnieniu innym osobom spoza grona członków Komisji.

 

Zasady punktacji
 1. Pisemny test kwalifikacyjny obejmuje 20 pytań. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 40 (po 2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź).
 2. Rozmowa kwalifikacyjna podlega odrębnej ocenie przez każdego z członków Komisji i obejmuje 6 pytań (każdy członek Komisji ma prawo zadać po 2 pytania). Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 12 (po 2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź).
 3. Łączna maksymalna liczba punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 52.
 4. Oceny dokonuje się na arkuszu oceny kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Punktację z rozmowy kwalifikacyjnej przyznaną przez poszczególnych członków Komisji kandydatowi sumuje się, a następnie dzieli przez liczbę członków Komisji, uzyskując w ten sposób średni wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Na podstawie arkuszy oceny każdego kandydata sporządzany jest arkusz podsumowujący, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. W arkuszu podsumowującym nanosi się także uzyskaną przez każdego kandydata punktację z pisemnego testu.
 8. Komisja Rekrutacyjna wybiera na stanowisko Specjalista ds. Monitoringu ,Ewaluacji i Sprawozdawczości kandydata , który uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów.

 

Przepisy końcowe
 1. Z przeprowadzonych czynności związanych z naborem sporządza się protokół.
 2. W terminie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu, o którym mowa w pkt 1, Sekretarz Komisji sporządza informację o wyniku naboru zawierającą imiona
  i nazwiska kandydatów biorących udział w naborze wraz z oceną punktową.
 3. Informacja zostanie wywieszona w siedzibie Stowarzyszenia oraz zamieszczona na jego stronie internetowej. Wybrany kandydat natomiast otrzyma odrębnie informację na piśmie.
 4. Informacja winna być udostępniona przez okres 1 miesiąca od daty jej zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 5. Jeżeli wybrany kandydat nie podejmie zatrudnienia w określonym czasie, Prezes Zarządu podejmie decyzje, czy ponownie zostanie ogłoszony nabór lub czy umowa
  o pracę zostanie zawarta z kolejną osobą wg otrzymanych punktów, spośród kandydatów wymienionych w protokole, o którym mowa w pkt 1.
 6. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej mają obowiązek zachowania tajemnicy informacji
  z przebiegu naboru, w szczególności informacji dotyczących poszczególnych kandydatów.
 7. Kartę ocen oraz wypełniony formularz testu można udostępnić do wglądu tylko kandydatowi, którego te dokumenty dotyczą.
 8. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do niedokonania wybory kandydata, jeśli żaden z nich nie uzyska co najmniej połowy możliwych do uzyskania punktów.
  W takim przypadku niezwłocznie nabór zostanie powtórzony, o czym pisemnie zostaną poinformowani kandydaci biorący udział w unieważnionym naborze.

  Prezes Zarządu

 

SZKOLENIE WYJAZDOWE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

W sobotę 10.10. 2009 r. odbyło się o szkolenie wyjazdowe dla liderów społeczności lokalnej, którego przedmiotem było pokazanie uczestnikom pozytywnych przykładów działania i wykorzystania funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Odwiedziliśmy Żarnów, Białaczów, Paradyż, Skrzyszów, Gowarczów.
Obiekty wybudowane z funduszy PROW mówią same za siebie. Wyremontowane strażnice, świetlice wiejskie, boiska dla dzieci i młodzieży to najlepsze przykłady wykorzystania tych środków.
Serdecznie dziękujemy vice wójt Białaczowa p. Barbarze Goworek oraz vice wójtowi Żarnowa p. Rafałowi Kozakowi za bardzo miłe przyjęcie i życzymy dalszych sukcesów w pozyskiwaniu funduszy.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 22 września 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Końskie na temat działań Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Miało ono na celu upowszechnienie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań je wdrażających.

Omówione zostały teoretyczne i praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy unijnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kontekście realizowanej przez LGD strategii.

Przybyli wykazali bardzo duże zainteresowanie tematem, co niewątpliwie znajdzie przełożenia na dalszą współpracę, zwłaszcza z obecnymi na spotkaniu Sołtysami.

DOŻYNKI POWIATOWE GOWARCZÓW 06.09.2009 R.

Tegorocznym gospodarzem koneckich dożynek była Gmina Gowarczów. Zacni przedstawiciele władz Końskich oraz Gowarczowa pięknie przywitali gości.

Odbył się tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wieniec. Laureatem została gmina Radoszyce, a twórcami tego dzieła byli Jadwiga i Stefan Stanisławscy z Gręboszowa. Do licznych gratulacji przyłącza się też Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Dzięki gościnności miejscowych gospodarzy, LGD – U ŹRÓDEŁ też wzięła udział w tych obchodach. Pogoda dopisała, goście również.

OBCHODY DNI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 11.09.2009 ROKU

Końskie jako jedno z dwunastu miast województwa świętokrzyskiego wzięło udział w uroczystych obchodach Dni Województwa Świętokrzyskiego organizowane przez wojewódzki samorząd z okazji 10 -lecia województwa świętokrzyskiego. To podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju naszej małej ojczyzny.

Wśród licznych stoisk nie mogło zabraknąć Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” . My też korzystając z okazji zaprezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie.

Pogoda oraz liczne atrakcje artystyczne i gastronomiczne zachęcały do spacerów, co pozwoliło nam dać się poznać szerokiej publiczności.

Województwu życzymy dalszego rozkwitu!

WALNE ZEBRANIE

W dniu 31 sierpnia 2009 roku w siedzibie LGD w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Obrady otworzyła Przewodnicząca zebrania Emilia Kupis- Prezes Zarządu. Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła kworum.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmian w statucie
    b) odwołania członka Zarządu – Anety Gonciarz
    c) odwołania członka Rady – Krzysztofa Szczypióra
    d) upoważnienia Zarządu oraz Rady do dokonywania zmian w załącznikach do Lokalnej
        Strategii Rozwoju
5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności.
6. Sprawy różne.

WARSZTATY DLA RADY DECYZYJNEJ STOWARZYSZENIA

W sobotę 22 sierpnia 2009 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ odbyły się warsztaty dla Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia. Miały one na celu zapoznanie Rady z obowiązkami jakie ją czekają przy wyborze i ocenie wniosków, które już wkrótce będą napływać po ogłoszeniu pierwszego naboru w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” .

Warsztaty prowadził Pan Paweł Walczyszyn. Znakomite przygotowanie trenera zaowocowało burzliwą dyskusją i wielkim zainteresowaniem uczestników.

Dziękujemy za przybycie i życzymy spokojnych obrad przy wyborze wniosków!

DOŻYNKI W BIAŁACZOWIE

W piękny, słoneczny niedzielny dzień 23 sierpnia 2009 roku w Białaczowie odbyły się dożynki miejsko – gminne. Wraz z wieńcami przybyli goście z gmin: Białaczów, Opoczno, Drzewica, Mniszek, Paradyż, Sławno i Żarnów. Wszystkie gminy zaprezentowały swoje zespoły ludowe, a jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół disco polo „Skaner” oraz „Sweet Combo”.

Lokalna Grupa Działania miała możliwość uczestniczenia w tych uroczystościach.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie. Do zobaczenia za rok.

I TURNIEJ TRIPLETÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W PETANQUE

02 sierpnia 2009 roku w Lechowie nieopodal Opatowa odbyła się impreza, która towarzyszyła Świętu Sportu w Lechowie oraz imprezie kulturalnej „Świętogodki”.
Jedną z wielu atrakcji przewidzianych na ten dzień był I Turniej Tripletów Świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania w Petanque, którego organizatorem było LGD Wokół Łysej Góry.
W szranki stanęło sześć drużyn z różnych LGD. Nasze Stowarzyszenie „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-U ŹRÓDEŁ” po długich zmaganiach zajęło czwarte miejsce.
Po zaciętej ostatniej rundzie wyłoniła się zwycięska drużyna. Czempionem została LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Zwycięzcom gratulujemy!

Z niecierpliwością czekamy na kolejny turniej w Petanque.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI MODLISZEWICE 27-28 CZERWCA 2009

Już od wielu lat w ostatnią niedzielę czerwca organizowany jest w Modliszewicach Dzień Otwartych Drzwi.

Do tej małej miejscowości, której charakterystycznym punktem jest Dworek Obronny na wyspie, licznie przybywają rolnicy, dealerzy maszyn, sprzętu rolniczego oraz środków produkcji rolnej. Po raz czwarty z okazji tego dnia zorganizowano IV Świętokrzyską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, dzięki której wyłoniono i uhonorowano zwycięskie zwierzęta w poszczególnych kategoriach. Zwiedzający mogli zobaczyć między innymi wystawę ptaków ozdobnych, drobnego inwentarza, pokaz koni, stoiska zaproszonych do prezentacji swoich dokonań firm i instytucji.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ także brała czynny udział w tej imprezie. Na naszym stoisku wystawiali się kontynuatorzy tradycji domowego wypieku chleba, Państwo Krauze. Amatorzy zdrowej, swojskiej kuchni mogli skosztować tegoż produktu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone