WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna odczytała sprawozdanie z działalności statutowo-finansowej Stowarzyszenia.

Księgowa przedstawiła bilans za rok 2017 wraz z wyjaśnieniami do poszczególnych pozycji.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2017 r., przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej oraz Raportów ewaluacyjnych.

Wszystkim uczestniczącym w walnym zebraniu członkom dziękujemy za aktywny udział w zebraniu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone