INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„SKÓRKOWICE I OKOLICE” 12 LISTOPAD 2017 R.

12 listopada b.r. w budynku Biblioteki w Skórkowicach odbyła się uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenia „Skórkowice i Okolice”. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu misji Stowarzyszenia. Wieczór uświetnił patriotyczny występ uczniów Szkoły Podstawowej w Klewie oraz wystawa historyczna upamiętniająca okres walki narodu polskiego z zaborcami . Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Barbara Chomicz, Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, wraz z Sekretarzem Bogdanem Kubiszewskim. Życzenia sukcesów dla młodego Stowarzyszenia popłynęły od Włodzimierza Szafińskiego - Prezesa  PTTK Oddział w Żarnowie ,Waldemara i Krystyny Jóźwików reprezentujących Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klewie,  List Gratulacyjny na ręce Prezesa Stowarzyszenia  Huberta Szulca został przekazany przez Wiceprezes Stowarzyszenia „Lokalnej grupy Działania - U ŹRÓDEŁ” Annę Kaźmierczyk, z życzeniami sukcesów w pracy społecznej na rzecz Skórkowic jak również gminy i regionu.

Stowarzyszenie „Skórkowice i okolice” statutowo zajmować się będzie aktywizowaniem, integrowaniem oraz wzmacnianiem potencjału środowiska lokalnego; propagowaniem  i rozwojem przedsiębiorczości oraz patriotyzmu regionalnego; działaniem na rzecz upowszechniania i propagowania idei samorządności, społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej, wolności wyboru, swobód i świadomości obywatelskiej oraz kreowaniem warunków dla rozwoju inicjatyw i aktywności społecznej.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone