FUNDUSZ SOŁECKI A LGD

Bardzo ważna wiadomość dla sołtysów i mieszkańców sołectw w gminach w których działa fundusz sołecki oraz które są członkiem Lokalnych Grup Działania.

Procedura wykorzystania środków pochodzących z funduszu sołeckiego na finansowanie wkładu własnego w małych projektach realizowanych w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wygląda następująco:

  • Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego decydują, że pieniądze z funduszu sołeckiego chcą przeznaczyć na dane przedsięwzięcie (przykładowo na realizację zajęć z języka angielskiego dla mieszkańców sołectwa)
  • Urząd gminy zleca zadanie, które przedstawiło sołectwo, do realizacji lokalnemu stowarzyszeniu. Stowarzyszenie składa następnie wniosek do Lokalnej Grupy Działania (w naszym przykładzie będzie to wniosek np. na dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży danego sołectwa, które odbywały będą się w świetlicy wiejskiej). Pieniądze zabezpieczone na zajęcia z puli funduszu sołeckiego stają się wkładem własnym stowarzyszenia.


Procedura choć nie należy do najbardziej czytelnych, to jednak daje pewne możliwości na zwiększenie wartości środków, za które sołectwa będą mogły realizować przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy jakości życia w sołectwie.

Pełną treść znajdą Państwo na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej pt „Stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego na finansowanie wkładu własnego wnioskodawcy w ramach małych projektów realizowanych w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone