"KONNO W SINĄ DAL"

6 lipca ruszył projekt „Konno w siną dal” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” .Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie RDEST dla mieszkańców gmin: Bliżyn, Suchedniów, Stąporków, Zagnańsk, Smyków od 06.07.2010r. do 20.12.2010r.

Koordynatorką jest Gabriela Król, asystentką koordynatorki Urszula Jędrzejczyk. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru i uczestnictwa oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia RDEST www.rdest.ngo.org.pl, w zakładce "Konno w siną dal”". Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kserokopię dowodu osobistego (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć osobiście koordynatorce lub asystentce koordynatorki lub drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Zafabryczna 35, 26 – 120 Bliżyn.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 sierpnia 2010 roku do godziny 16:00 - decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą uwzględniane podczas rekrutacji.

Spośród wszystkich przesłanych w terminie dokumentów wybranych zostanie 30 osób.

Osoby te zostaną zaproszone do udziału w projekcie. Z pozostałych zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. Jeśli podczas realizacji projektu z udziału w nim zrezygnuje osoba zakwalifikowana, na jej miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone