WYNIK KONKURSU NA STANOWISKO "KOORDYNATORA D.S. REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU"

Zarząd Stowarzyszenia LGD - U ŻRÓDEŁ informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na w/w stanowisko, została wybrana p. Aneta Górecka.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone