KONKURS OTWARTY

KONKURS OTWARTY
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI MODELOWYCH ELEMENTÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
PRZY "PIEKIELNYM SZLAKU"


Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania OŚ 4 LEADER

Organizatorzy :
Stowarzyszenie ,, Lokalna Grupa Działania- U ŹRÓDEŁ’’

Modliszewice ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie

Preambuła Konkursu

Obszar objęty działaniem LGD- U ŹRÓDEŁ jest terenem o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Duże kompleksy leśne , w tym pozostałości dziewiczej Puszczy Świętokrzyskiej , sieć rzek i strumieni , urozmaicona rzeźba terenu , bogactwo szaty roślinnej i fauny, dostępność akwenów i kompleksów leśnych, swoisty bioklimat rekreacyjny oraz wartości estetyczne i krajobrazowe decydują o atrakcyjności i użyteczności turystycznej poszczególnych obszarów.
Jednym z ogólnych celów strategii Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ’’ jest przekształcenie obszaru LGD w region turystyczny. Służyć temu ma powstanie ,,Piekielnego Szlaku” , przebiegającego przez teren dziewięciu gmin będących członkami stowarzyszenia i przygotowanie na jego podstawie oferty turystycznej dla potencjalnych turystów. Główną ideą projektowanego szlaku jest stworzenie możliwości odwiedzania miejsc nawiązujących swoją nazwą do ,,piekielnych mocy”, które od zawsze nurtowały ludzi , wzbudzały emocje. Przypisywano im stworzenie kamiennych unikalnych dzieł owianych legendami.
W granicach wyznaczonych obszarem działalności LGD – U ŹRÓDEŁ, występuje 13 rezerwatów, część z nich stanowią rezerwaty leśne: ,,Dalejów”, ,,Ciechostowice”, ,,Świnia Góra”, ,,Białaczów”,,, Jodły Sieleckie”, pozostałe to rezerwaty przyrody nieożywionej ,,Skałki Piekło pod Niekłaniem”, ,,Piekiełko Szkuckie”, ,,Gagaty Sołtykowskie” , ,, Piekło Dalejowskie” , ,, Brama Piekielna”, ,,Piekło – Gatniki” oraz rezerwat krajobrazowy ,, Diabla Góra ‘’ i faunistyczno - florystyczna ,,Górna Krasna” . Ta swoista „mała ojczyzna” znajduje miłośników nie tylko wśród swych mieszkańców, ale i gości krajowych i zagranicznych coraz liczniej odwiedzających nasze tereny. Dążąc do podniesienia jakości zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego obszaru LGD oraz kultywowania lokalnych tradycji, w tym architektonicznych, chcemy wypracować możliwie najlepsze rozwiązania projektowe dla obiektów wznoszonych na szlakach turystycznych , które będą łączyły jakość z funkcjonalnością i wykorzystaniem lokalnych tradycji i technologii budownictwa z drewna, kamienia zarówno w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, jak i elementów zdobniczych.
Wyłonione w drodze otwartego konkursu najlepsze rozwiązania projektowe pomogą wypracować jednorodny model architektoniczny infrastruktury turystycznej. Przyjęte projekty funkcjonalno przestrzenne i architektoniczne przyczynią się do: wykreowania charakterystycznego wyłącznie dla tego obszaru sposobu kształtowania przestrzeni kulturowej, wkomponowanej harmonijnie w środowisko przyrodnicze , będącego przykładem umiejętnego wykorzystania lokalnych zasobów surowców i systemów technologicznych stosowanych w tradycyjnym budownictwie , dając gwarancje trwałości i jakości wykonanych elementów.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (piekielny_szlak_regulamin.pdf)Regulamin konkursu234
Pobierz plik (piekielny_szlak_zalacznik_1.pdf)Załącznik nr 1226
Pobierz plik (piekielny_szlak_zalacznik_2.pdf)Załącznik nr 2224

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone