SPROSTOWANIE

W związku z zaistniałą niespójnością wynikającą z błędu pisarskiego między Ogłoszeniem o naborze wniosków nr 2/2016, a załącznikiem Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, wyjaśniamy, że poprawna jest wartość wskaźników określona w ogłoszeniu. W oparciu o te wartość będzie prowadzona weryfikacja wniosków złożonych w ramach Konkursu 2/2016 na przedsięwzięcie Rozwój Działalności Gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że wskaźniki w załączniku zostaną skorygowane zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone