BRANŻE KLUCZOWE

Branże kluczowe określone w LSR – wykaz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (na podstawie http://www.klasyfikacje.gofin.pl/).


Na podstawie analizy obszaru Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ zostały wskazane obszary interwencji, zdefiniowane jako branże gospodarcze wg sekcji i działu PKD, które wymagają szczególnego wsparcia oraz dalszego rozwijania


Sekcja G – Handel Hurtowy i Detaliczny, Naprawa pojazdów Samochodowych


Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi


Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone