WALNE ZEBRANIE

W dniu 29 lutego 2024 r. jak co roku w siedzibie LGD miało miejsce  Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania – Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Przy obecności wymaganej liczby członków obrady przebiegły sprawnie. Podjęto szereg uchwał ważnych dla usprawnienia pracy Stowarzyszenia dotyczących:
- zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
- zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ,
- przyjęcia Bilansu za 2023 rok wraz z załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej,
- przyjęcia Raportu Ewaluacyjnego dotyczącego postępów w realizacji LSR oraz funkcjonowania „LGD – U ŹRÓDEŁ” za rok 2023, a także dokonano wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone