WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 6 lutego 2024 r. w restauracji Leliwa odbył  warsztat refleksyjny Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Uczestnicy warsztatu przeanalizowani m.in. przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników, jakość pracy biura i organów LGD. Uzyskali informujące o planach działań stowarzyszenia w perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone