SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI GRUP NIEFORMALNYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

     W dniu 6 i 7 marca 2023 r. zostało przeprowadzone otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 z mieszkańcami gmin członkowskich obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –  U ŹRÓDEŁ”. Spotkania odbyły się w Królewcu i Błotnicy. Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom z naszego obszaru działania LGD pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój naszego regionu i poprawę jakości życia, a dzięki konsultacjom Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) będzie odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Na spotkaniu zebrane zostały niezbędne materiały do opracowania nowego  dokumentu na nowy okres programowania w odniesieniu do gmin członkowskich. Dyskutowano na temat problemów i potrzeb społecznych , które można będzie uwzględnić w przygotowywanym LSR. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zaangażowanie i udział w dyskusji. Liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju również będą Państwo aktywnie uczestniczyli.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone