WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 23 lutego 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach.

Obrady poprowadziła Prezes Anna Leżańska przy udziale Pani wiceprezes Anny Kaźmierczyk , pracowników biura oraz Pani Moniki Pater-księgowej.

Porządek przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
  2. Wybór sekretarza zebrania.

3.Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 

  1. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
  2. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  3. Przyjęcia bilansu za 2022 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia,
  4. Przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2022,
  5. Uchylenia dotychczas obowiązującego Statutu oraz przyjęcia w nowej treści Statutu Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”,
  6. Przyjęcia zmian w wysokości składki członkowskiej,
  7. Upoważnienia Zarządu o sporządzenia jednolitego tekstu LSR na lata 2022-2027 oraz dokonywania samodzielnie zmian w załącznikach do LSR-u.

Jak zawsze nasi członkowie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w obradach. Serdecznie dziękujemy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone