PARTNERSTWO LGD

W poniedziałek 27go czerwca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach  miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy trzema Lokalnymi Grupami Działania tj.:  „LGD –U ŹRÓDEŁ”, „Razem na Piaskowcu” oraz  „Dorzecze Mleczki”. W biurze spotkali się reprezentanci powyższych LGD: Prezes „LGD – UŹRÓDEŁ” – Pani Anna Leżańska, Prezes „Razem na Piaskowcu” - Pan Jan Gula oraz Skarbnik Pani Renata Kępa, ze strony LGD „Dorzecze Mleczki”- Prezes Zarządu Pan Wojciech Superson.

Projekt współpracy pn. „Zdrowie Kołem się Toczy” ma na celu podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach partnerskich LGD.  Budżet projektu łącznie to ponad  1 900 000 zł. W ramach powyższego projektu zrealizowane będą następujące zadania:
- wyznaczenie,  odnowienie i zaktualizowanie łącznie 630 km szlaków rowerowych,
- zainstalowanie stacji naprawy rowerów w każdej gminie z terenu objętego projektem,
- przeprowadzenie kampanii i imprez promocyjnych,
- stworzenie interaktywnej mapy szlaków i atrakcji turystycznych,

O kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone